دو ذیحساب و مدیر امور مالی دستگاههای اجرایی منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در ­احکام جداگانه ای مهدی ابراهیم بای سلامی و حسین زراعتی را به ترتیب به سمت معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون ذیحساب و مدیر امور مالی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی منصوب کرد.

در متن احکامی که از سوی سید رحمت اله اکرمی صادر شده، آمده است: به موجب این حکم به این سمت منصوب می شوید تا به منظور انجام وظایف محوله و قانونی در قالب شرح وظایف و تفویض اختیار صادره از طرف ذیحساب مربوطه برابر ضوابط و مقررات عمل نمایید.

موفقیت شما را در انجام مسئولیت های محوله از خداوند بخشنده و مهربان که ناظر بر اعمال ماست، خواهانم.

0