هشدار محسن هاشمی درباره فاجعه زلزله احتمالی تهران

به گزارش انتخاب، محسن هاشمی: سرپل ذهاب نه گسل های تهران را داشت، نه جمعیت و بافت فرسوده آن را؛ اگر به فکر نباشیم، فاجعه غرب کشور با ابعاد میلیونی در پایتخت تکرار می شود.

هشدار محسن هاشمی درباره فاجعه زلزله احتمالی تهران

0