عبور از چراغ زرد 200 هزار تومان جریمه دارد

امروز نشست خبری تازه ای از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی برگزار شده است که حاوی نکات جالب توجهی است. بر این اساس از دید پلیس رد شدن از چراغ زرد نیز مانند عبور از چراغ قرمز قانون شکنی است و غیر مجاز محسوب می شود از این رو جریمه عبور از هر یک از این دو چراغ 200 هزار تومان در نظر گرفته شده است.

براساس توضیحات سرهنگ رمضان آفريدون، چراغ زرد حکم دستور تخلیه برای خودروهای در حال عبور از تقاطع را دارد و رانندگانی که با دیدن چراغ زرد به جای توقف، پا را بر پدال گاز فشار می دهند و به تقاطع وارد می شوند با زیر پا گذاشتن قانون با جریمه ای 200 هزار تومانی مجازات خواهند شد.

این قانون شکنی همچنین برای رانندگان وسایل نقلیه عمومی جریمه 10 نمره منفی و برای رانندگان شخصی 5 نمره منفی را در گواهینامه ایشان به دنبال خواهد داشت.

همچنین به گفته ایشان، گردش به راست نیز در تقاطع های مزین به چراغ قرمز ممنوع است و چنین کاری تنها در شرایط وجود چراغ قرمز چشمک زد یا وجود تابلو گردش به راست مجاز خواهد بود. البته این بند قانونی ظاهرا تاکنون فقط در تهران اجرا می شده است و مشخص نیست از این پس شهر های دیگر کشورمان نیز مشمول قانون ممنوعیت گردش به راست هستند یا خیر.

0