فیلم/ روحانی: به شایسته سالاری دقت کنید نه دوستان، اقوام، بستگان و...

0