فیلم/ صحبت های نجفی درباره افزایش کیفیت خدمات رسانی به زائرین در ایام اربعین
0