فیلم/ جهانگیری: هرم سنی مدیریت کشور مسن شده / بدنه مدیریتی باید جوان شود
0