فیلم/ نجفی : اختصاص ۳۰ درصد از مدیریت سطوح شهرداری به زنان طی چهار سال
0