تصویر سندی که باید فیلم «عصبانی نیستم!» اکران می شد!
0