فیلم/ دادستان تهران: بر هم خوردن سرنخ ها با خودکشی سید امامی/ پرونده داشت به آرامی به نقطه های مهمی می رسید/ این حادثه باعث شد وضع پرونده خیلی ب

دادستان تهران گفت: پرونده اگر درشرایط عادی پیش می رفت به مطالب بسیار زیادی دسترسی پیدا می کردیم اما این حادثه مثل یک شوک بود و بعضی سرنخ های ما را برهم زد.

جعفری دولت آبادی پیرامون پرونده سید امامی توضیحاتی ارائه داد که اهم ان در ادامه می آید:

پرونده داشت به آرامی به نقطه های مهمی می رسید

این حادثه (خودکشی سید امامی) باعث شد وضع پرونده خیلی بهم بخورد

پرونده اگر درشرایط عادی پیش می رفت به مطالب بسیار زیادی دسترسی پیدا می کردیم اما این حادثه مثل یک شوک بود و بعضی سرنخ های ما را برهم زد

برخی متهمان هشیار شدند و برخی در آستانه دستگیری بودند

پرونده ای که مسائل ملی و جاسوسی در آن هست را نمی توانیم علنی کنیم که سرنخ ها از بین برود

اخبار تکمیلی متعاقباً ارسال می شود

0