فیلم/ حراج بزرگترین الماس صورتی جهان با قیمت ١٢٠ میلیارد تومان

0