ظرفیت‌ها برای فرهنگ‌سازی مصرف بهینه آب در شرایط بحرانی به‌کار گرفته شود

ظفرمحمدیدر گفت‌وگوبا خبرنگار تسنیم درمراغه،برضرورتاستفاده کشاورزان منطقه از سیستم‌هایآبیاری نوین قطره‌ایدر مزارع و باغ‌هایکشاورزی تأکیدکرد.

وی گفت:کم آبییکی از مشکلات بر سر راهکشاورزان منطقه بوده و باید ادارات متولی با جدیتبیشتر با تدبیرو برنامه‌ریزیمناسب‌تردر بخش مصرف کشاورزی مدیریت لازم را انجام دهند.

فرماندار مراغه در ادامه با اشاره به کاهش بارش‌هادر شهرستان،گفت:براساساعلام اداره هواشناسی شهرستان بارش برف و باران در این شهرستان نسبت به سال‌هایمشابه کاهش شدیدی داشته و بر این اساس سطح آب‌هایزیرزمینیکاهش‌یافتهاست و ضروری است اقداماتی در این راستا انجام شود.

وی ادامه داد:امروزباید از همه ظرفیت‌هاو امکانات لازم در راستای فرهنگ‌سازیمصرف بهینه آب استفاده کنیم تا اثرات بحران آبی در سال جاری را کاهش دهیم.

محمدی اضافه کرد:مسئولانمربوطه با برنامه‌ریزیمنسجم می‌توانندنسبت به احیای منابع آبی اقدام کنند و ضروری است راهکارهای کارشناسی در راستای مبارزه با بحران کم آبیبه کارگرفته شود.

وی تصریح کرد:بیشترزمین‌هایکشاورزی در منطقه هم چنان به روش سنتی و غرق آبی آبیاری می‌شدکه می‌توانبا برنامه ریزیو بستر سازیمناسب با استفاده از روش‌هاینوین آبیاری و قطره‌ایدر مصرف آب بیش از 50 درصد صرفه جوییکرد.

محمدی معاون استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به اینکه آب‌هایورودی به سدهایاستان به شدت کاهش‌یافتهاست،تصریحکرد:بهدنبال کاهش شدید بارش برف و باران در سطح استان و این شهرستان آب ورودی به سدها 50 درصد کاهش داشته و وضعیت اضطراربر منابع آبی استان حاکم شده است.

وی اضافه کرد:کاهش 22 درصدی بارندگی‌هایپاییزه در استان در سال 96 نسبت به سال گذشته که در پنجاهسال گذشته بی سابقهبوده و نیاز استان به منابع آبی را باچالش جدی روبرو کرده است.

فرماندار مراغه در ادامه با تأکیدبر صرفه‌جوییدر مصرف آب ،اظهار کرد:ضروریاست شهروندان و کشاورزان منطقه در مصرف آب آشامیدنی و کشاورزی صرفه‌جوییکرده و ادارات خدمات رسان شهرستان را در راستای خدمات مطلوب به شهروندان یاری کنند.

به گزارش تسنیم با کاهششدید بارش باران و برف در مراغهآب ذخیره شدهدر سد علویان به شدتکاهش یافته است.

انتهای پیام/

0