امیر حاتمی به جمهوری آذربایجان سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در رأس یک هیئت بلند پایه نظامی و به دعوت رسمی وزیر دفاع جمهوری آذربایجان به این کشور سفر می کند.

0