نشریه تاریخ و تمدن اسلامی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جدیدترین شماره نشریه تاریخ و تمدن اسلامی ویژه بهار و تابستان امسال منتشر شده است.

در شماره بیست و پنجم نشریه تاریخ و تمدن اسلامی مقاله های زیر آمده است:

۱-المسالک و الممالک بکری: ارزیابی گزارش‌های او درباره ایران/صفحه ۳-۱۹

۲ – ظروف سفالی آلبارِلو: شناخت و طبقه‌بندی آنها در جهان اسلام/ صفحه ۲۱-۵۵

۳ – سرانجام سلطان جلال‎الدین خوارزمشاه/ صفحه ۵۷-۷۴

۴- یأجوج و مأجوج: تحولاتِ شناختی مسلمانان درباره زیستگاه آنان تا دوره مغول/ صفحه ۷۵-۱۰۰

۵ -سفرنامه وُلنی و تأثیر آن در لشکرکشی ناپلئون بناپارت به مصر/ صفحه ۱۰۱-۱۲۰

۶ – نقد و بررسی آراء تجدیدنظرطلبانه پاتریشیا کرون در زمینه مطالعات اسلامی/ صفحه ۱۲۱-۱۴۷

۷ – افول خردگرایی و عدم گسست از مبانی، دلیل عقب‌ماندگی ایران؟ بررسی و نقد نظریه جواد طباطبایی/ صفحه ۱۴۹-۱۷۲

0