پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد مدارک تازه ای در اختیار دارد که نشان می هد مدیر پیشین دفتر نخست وزیر این رژیم به صورت غیر قانونی در جهت منافع تجاری شخصی اقدام کرده است.