وزارت دادگستری آمریکا دستورالعمل دولت پیشین این کشور را که با هدف پایان دادن به استفاده از زندانهای خصوصی برای زندانیان فدرال صادر شده بود، لغو کرد.