منابع وابسته به پلیس عراق از آزاد سازی منطقه حاوی الجوسق در محور جنوبی کرانه راست موصل از لوث داعش خبر دادند.