رئیس جمهوری فرانسه به دلیل پویایی در صحنه بین‎الملل و جلب حمایت قشر جوان، با افزایش محبوبیت روبرو شده است.