0
باکس‌آفیس تابستان امسال در چند هفته گذشته شرایط خوبی نداشته است. فیلم‌ها کمتر از انتظار‌ها فروش دشتند و این موضوع باعث شده که سینماهای آمریکا با رکود مواجه شوند.