0
بیشترین عامل هم به بسته بودن سایت ثبت سفارش برای مدت بسیار طولانی مربوط می‌شود که حالا به لطف افزایش تعرفه‌ها و باز شدن سایت ثبتارش قیمت خودروها بیشتر شود.