0
قسمت دوم مستند خودرو رینگ اسپرت ؛ «آن مرد با ماک آمد» هفته‌ی گذشته به خاطر مشکلات سرعت اینترنت منتشر نشد و انتشار آن به چهارشنبه 20 دی‌ماه موکول شد.