0
جای تعجبی ندارد که خودروسازان آمریکایی در نمایشگاه خودرو دیترویت امسال سنگ تمام گذاشته باشند.