0
تلاش كارشناساني مانند رضا علي اصل در اين راستا متمركز شده تا بتوانند در حد امكان خلاهايي را كه در اين زمينه وجود دارد، پر كنند.