0
به‌طور مثال، شرکت BMW اولین بار در سال 2010 روی اتاق سری 5 از سیستم پارک خودکار استفاده کرد و امروز در سری 7، سری 5 و اکس 4 از سیستم پارک خودکار بهره می‌برد