0
در شما بگویید هفته پیش، نظرتان را درمورد خودروهای جدید در بازار ایران پرسیدیم؛ از این که شما در رابطه با ماشین‌های جدید تولید داخل و مونتاژ چه فکر می‌کنید.