0
به آخرین قسمت از مستند رینگ اسپرت رسیدیم. در قسمت دوازدهم و پایانی از این مستند ماشین به نمایشگاه ژنو 2018 می‌پردازیم و نگاهی به این رویداد جذاب میکنیم.