0
قطب شمال و قطب جنوب دو منطقه‌ی حیرت‌انگیز زمین هستند. در قطبین زمین شگفتی‌های فراوانی وجود دارد. با این حال تفاوت بین این دو منطقه خیلی زیاد است.