0
این روزها عکاسی موبایل کمک کرده تا عکاسی بیش از هر زمان دیگری در دسترس عموم مردم قرار بگیرد. این موضوع می‌تواند معضلاتی را هم ایجاد کند.