0
اگر یادتان باشد، پارسال ویدیویی از رقص تسلا مدل X مقابل جرمی کلارکسون منتشر کردیم؛ ویدیویی که باعث تعجب و گشفتی بسیاری از ما شد.