0
سال سینمایی ۲۰۱۷ نسبت به دو سال قبل چندان فیلم‌های چشمگیری نداشتیم. توجه به فیلم‌های مستقل موردتوجه قرار گرفت و جنبش‌های علیه تعرض‌ها در هالیوود بالا گرفت