0
برای مرور بر تعدادی از جدیدترین اخبار، شما را به دیدن این ویدیوکست دعوت می‌کنم. هفته‌های آینده منتظر پادکست خودرو بیشتر از ابعاد مختلف دنیای خودرو باشید.