0
در شما بگویید اول هفته نظر شما را درمورد قاب گوشی ها پرسیدیم؛ از این که ترجیح می‌دهیدگوشی خود را بدون قاب نگه‌دارید یا سلامت گوشی برایتان اهمیت بیشتری دارد؟